Konferencja regionalna w Lodzi

W dniu 2 października 2017 r. w hotelu Holiday Inn przy ul. Piotrkowskiej 229/231 w Łodzi odbyła się czternasta z cyklu szesnastu konferencji regionalnych organizowana w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – m.in. Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łodzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Pan Piotr Cieplucha, - Zastępca Prezesa Zarządu PFRON ds. Finansowych – Pan Tomasz Maruszewski oraz Pan Władysław Skwarka –Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON.

Konferencję moderowała dr Maria Łuszczyńska a wystąpienia prelegentów – Pani Joanny Szymanowskiej oraz Pana Piotra Sochalskiego dotyczyły doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością oraz dobrych praktyk wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematy: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz zmian w prawie pracy i zatrudnianiu opiekunów osób niepełnosprawnych.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” .

Nagrania z konferencji dostępne są na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/multimedia/lodz